ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

วันที่ 27 สิงหาคม 25

Read more

ศึกษาดูงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการศึกษาหน่วยที่เป็นเลิศตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (เขตสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 17 สิงหาคม 25

Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

วันที่ 20 กรกฎาคม 25

Read more

การอบรม “การคัดแยกขยะ ภายใต้กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเขต โครงการโรงเรียน/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ”

วันที่ 9 มิถุนายน 25

Read more