การอบรม “การคัดแยกขยะ ภายใต้กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเขต โครงการโรงเรียน/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ”

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 นางสรัญญา  บุดดา เป็นประธานเปิดการอบรม “การคัดแยกขยะ ภายใต้กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเขต โครงการโรงเรียน/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ” โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากร เสริมสร้างความตระหนักในการลดและคัดแบกขยะมูลฝอยภายในสำนักงาน เป็นการพัฒนาองค์กร ภายใต้คุณธรนรมอัตลักษณ์ขององค์กร คือความรับผิดชอบ สามัคคี และมีจิตสาธารณะ และตอบสนองนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น โดยได้รับเกียรติจากนายกรกช มูลอามาตย์ ครูโรงเรียนบ้านโป่งกวาง, นายยุทธนา  บุดดา ครูโรงเรียนบ้านโป่งกวาง และนางสาวอรษา  โกษาจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง เป็นวิทยากรให้ความรู้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น