การคัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบกลไกการบริหารจัดการและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรับการคัดเลือกให้รับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 29 สิงหาคม 25

Read more

ผอ.สพป.เลย เขต 2 ลงพื้นที่ติดตาม การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนในสังกัด ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 20 พฤษภาคม 25

Read more