การประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาการบริหารงบประมาณเหลือจ่ายจากงบดำเนินงานและงบลงทุน เพื่อให้การปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 21 กันยายน 25

Read more

งานมหกรรมการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศโครงการวิถีใหม่วิถีคุณภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 9 กันยายน 256

Read more

การประชุมออนไลน์ การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

วันที่ 9 กันยายน 256

Read more

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศโครงการวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

วันที่ 8 กันยายน 256

Read more

การประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน”

วันที่ 2 กันยายน 256

Read more

การประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธ ส่งเสริมการจัดการศึกษาด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

วันเสาร์ที่ 28 สิงหา

Read more

การประชุมเตรียมการการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธ ส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM

วันที่ 26 สิงหาคม 25

Read more