ผอ.สพป.เลย เขต 2 ลงพื้นที่ติดตาม การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนในสังกัด ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 20 พฤษภาคม 25

Read more

การประชุม “รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 16/2565 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินการตามนโยบายของ สพฐ.

วันที่ 11 พฤษภาคม 25

Read more

การประชุมการตรวจราชการและการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบ Google Meet

วันที่ 7 เมษายน 2565

Read more

การลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลผู้บริหารประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) อำเภอผาขาว

วันที่ 22 มีนาคม 256

Read more